Všeobecné obchodní podmínky

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) mezi společností Spa & Wellness s.r.o. se sídlem Křemenáčova 174/4, 104 00 Praha 10 – Pitkovice, IČ: 24776238, DIČ: CZ24776238, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 173323 na straně prodávajícího (dále také jen „prodávající“) a jednotlivými kupujícími (dále jen „kupující“) upravují vzájemná práva a povinnosti stran z právních vztahů, do nichž společně vstupují, a tvoří jejich nedílnou součást, a to za předpokladu akceptace těchto VOP kupujícím. 
 2. Akceptace těchto VOP je rovněž splněna tam, kde byla akceptována nabídka prodávajícího nebo tam, kde prodávající akceptoval nabídku kupujícího. Dojde-li k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím jinak, například telefonicky, tyto VOP jsou vždy součástí kupní smlouvy. K akceptaci těchto VOP dochází rovněž uhrazením zálohové či konečné faktury prodávajícího.
 3. Obsah těchto VOP tvoří součást smlouvy nebo písemné objednávky mezi prodávajícím a jednotlivými kupujícími a navazuje na kupní nebo jinou (například písemnou objednávku nebo smlouvu o dílo, je-li součástí smlouvy rovněž montáž) smlouvu, kterou mezi sebou uzavřeli prodávající a kupující. Tato smlouva se ve VOP označuje dále také jen jako „kupní smlouva“ či jako “smlouva”, přičemž v případě odlišného ujednání ve smlouvě a ve VOP má přednost ujednání ve smlouvě.
 4. Odchýlení se od VOP je možné pouze písemným souhlasem obou stran, tj. prodávajícího a kupujícího. Doplňující či odlišné podmínky kupujícího se na vztahy uvedené v odst. 1 tohoto článku neaplikují. 
 5. VOP se vztahují na kupující – fyzické osoby, které uzavírají kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitelé (dále jen „spotřebitel“), nebo na fyzické a právnické osoby, v rámci jejich podnikatelské činnosti (dále jen „podnikatel“). Tam, kde je v těchto VOP označen výslovně „kupující spotřebitel“, se takové ustanovení vztahuje pouze na spotřebitele. Tam, kde je v těchto VOP označen výslovně „kupující podnikatel“, se takové ustanovení vztahuje pouze na podnikatele. Kde tato specifikace není, se ustanovení vztahuje na kupujícího spotřebitele i podnikatele.  
 6. Uzavřením smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. 
 7. Kupující současně potvrzuje, že na tyto VOP byl dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním závazné objednávky upozorněn a měl tak možnost se s nimi seznámit. 
 8. Uzavřená spotřebitelská smlouva s kupujícím spotřebitelem je prodávajícím archivována a není přístupná třetím stranám.
 9. Tyto VOP se vztahují také na realizaci vztahů se zahraničními obchodními partnery a přiměřeně se použijí také pro jiné než smluvní závazkové vztahy, výkony, zejména pro činnost poradenskou, informační, není-li stanoveno jinak.
 10. Vztahy neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).
 11. Kde tyto VOP mluví o „písemné formě“, tato je splněna i za použití e-mailové, faxové či jiné elektronické komunikace, z níž je obsah příslušného právního jednání patrný, přičemž z komunikace musí být zřejmá rovněž identifikace subjektu, který takové právní jednání činí. 
 12. Je-li v potvrzení objednávky uvedeno, že se jedná o zboží „zakázkovou výrobu“, považuje se takové zboží za zboží, které je upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, neboť takové zboží se zadá po uzavření smlouvy do výroby přímo pro kupujícího.
 13. Cenová nabídka prodávajícího není závazná. Smlouva je uzavřena v momentě, kdy kupujícímu dojde písemné potvrzení objednávky zaslané na základě cenové nabídky prodávajícího nebo samotným poskytnutím dodávek či plnění. Písemným potvrzením objednávky není automatická zpráva, která potvrzuje přijetí e-mailu.
 14. Kontraktační proces, je-li uzavírána smlouva o dílo či smlouva obdobná, probíhá tak, že na základě údajů poskytnutých kupujícím, které si prodávající vyžádá, prodávající zašle nezávaznou cenovou nabídku, na tuto nabídku reaguje kupující objednávkou, přičemž smlouva je uzavřena potvrzením objednávky nebo samotným plněním.
 15. Dodatečné změny, doplnění či vedlejší ujednání, zejména zaměření, technická data, míry, váhy či jiné výkonové parametry musí být sepsány písemně. Kupující bere na vědomí, že cenová nabídka prodávajícího je aktuální po dobu 14 dnů ode dne jejího odeslání. Proto v případě, že má zájem zaslat objednávku po této lhůtě, je povinen předem vyžádat si aktualizovanou cenovou nabídku. V opačném případě není prodávající s to potvrdit ani termín dodání ani cenu zboží v objednávce, a takto zaslaná objednávka je neúčinná, stejně jako veškeré případně navazující kroky, pokud se smluvní strany výslovně nedohodly či nekonaly jinak.
 16.  Smlouva je uzavřena v českém jazyce, přičemž smlouva bude u prodávajícího uložena ve formě objednávky a jejího potvrzení. Kupující nebude mít přístup do smlouvy uložené u prodávajícího.

čl. II Kupní Cena

 1. Kupní cena uvedená v článku I kupní smlouvy byla smluvními stranami sjednána v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 526/1990 Sb., o cenách. 
 2. Není-li stanoveno jinak, v kupní ceně je zahrnuta doprava předmětu dodávky do místa plnění (čl. I kupní smlouvy a čl. VI VOP) a jeho uvedení do provozu (montáž) v souladu podmínkami uvedenými v čl. VI VOP. V kupní ceně není zahrnuta případná další manipulace v místě plnění a případné vícenáklady, které mohou vzniknout v důsledku nesplnění požadavků specifikovaných v čl. IV a VI VOP, jakož ani cena následného servisu a údržby předmětu dodávky. V kupní ceně není zahrnuta stavební a elektro připravenost. 
 3. Smluvní strany uzavřením smlouvy prohlašují, že takto sjednanou kupní cenu považují za cenu smluvní ve smyslu výše uvedeného právního předpisu a s výjimkami uvedenými v předchozím odstavci a v čl. III. VOP za cenu konečnou a závaznou pro obě strany s výjimkou čl. 12 tohoto odstavce VOP.
 4. Kupující prohlašuje, že má dostatek finančních prostředků, a že kupní cenu zaplatí v souladu s příslušnými ujednáními smlouvy řádně a včas.
 5. Splatnost části smluvní ceny může být s ohledem na skutečnost, že předmět dodávky je prováděn se značnými náklady, sjednán na termín předcházející dodání předmětu dodávky kupujícímu.
 6. Cena díla je splatná dle údaje v příslušné faktuře, nejméně však 14 dní ode dne vystavení faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je datum, které je uvedeno na předávacím protokolu/ dodacím listu, případně datum poskytnutí služeb. Na zálohové faktuře může být splatnost stanovena odlišně zejména v závislosti na termínu zahájení poskytování služeb ze strany prodávajícího.
 7. Dnem zaplacení se rozumí den připsání částky na účet prodávajícího nebo datum úhrady v hotovosti. 
 8. Kupující je povinen uhradit zakoupený předmět dodávky/zboží v řádném termínu. Termín splatnosti je vždy uveden na faktuře, kterou vystaví Prodávající při dodání předmětu dodávky /zboží.  Pokud datum splatnosti Kupující nedodrží, je Prodávající oprávněn vyúčtovat Kupujícímu úrok z prodlení. Úrok z prodlení se počítá od prvního dne, kdy Kupující nedodržel datum splatnosti, až po den zaplacení. Úrok z prodlení činí 0,05 % denně ze součinu dlužné částky. 
 9. Prodávající zaručuje cenu stanovenou ve smlouvě do sjednaného data předání zboží kupujícímu. Dojde-li k předání zboží po sjednaném termínu z důvodu ležícího na straně kupujícího, prodávající si vyhrazuje právo upravit cenu zboží s přihlédnutím k případně zvýšeným nákladům. 
 10. Směnky a šeky prodávající přijímá v každém případě jen za účelem platby a jen, bude-li to předem dohodnuto. Ze strany prodávajícího neexistuje povinnost přijímat směnky a šeky. 
 11. Zvýší-li se, jsou-li nově zavedeny či vzniknou-li po uzavření smlouvy daně, cla, přepravné, poplatky nebo jiné dávky jakéhokoli druhu, které ovlivňují cenu zboží, popř. zvýší-li se ostatní náklady, aniž by na to měl prodávající vliv, pak bude odpovídajícím způsobem zvýšena cena. 
 12. Kupující je oprávněn k zadržení plateb nebo započtení na protinároky jen, pokud a v rozsahu, v němž se jedná o nesporné a pravomocně přiznané či prodávajícím písemně uznané protinároky. 
 13. Prodávající má právo započíst svou pohledávku proti pohledávce kupujícího – nezáleží na tom, z jakého právního důvodu – popř. i proti vyrovnání úroků i pokud se splatnost pohledávek liší. Popř. se toto oprávnění vztahuje jen na nedoplatek. Lze započíst pohledávky peněžité proti nepeněžitým. Lze také započíst pohledávky splatné proti nesplatným, v takovém případě je den splatnosti pohledávek den zápočtu.
 14. K postoupení nároků kupujícího vůči prodávajícímu je v každém případě potřeba souhlasu prodávajícího.

čl. III Platební podmínky

V případě zvýšení kurzu EUR vůči Kč v období od uzavření smlouvy do doby dodání předmětu dodávky o více než 7%, si prodávající vyhrazuje právo upravit kupní cenu o doplatek ve výši tohoto rozdílu. Kurz EUR vůči Kč je vždy posuzován dle denního kurzu devizového trhu ČNB zveřejňovaném na adrese www.cnb.cz

čl. IV  Převzetí a předání předmětu dodávky

 1. Převzetí předmětu dodávky potvrdí kupující prodávajícímu buďto při převzetí zboží doručovateli, je-li doručováno, nebo v předávacím protokolu/ dodacím listu při předání předmětu dodávky, je-li součástí dodání i montáž. Předávací protokol bude obsahovat zejména specifikaci předmětu plnění, termín dodání, vícenáklady spojené s montáží a dodávkou, údaj o výši nedoplatku kupní ceny, včetně případných vícenákladů a dále zda předmět dodávky byl po předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu převzat s výhradami či bez výhrad. Při převzetí předmětu dodávky bude smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol ve dvou stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 
 2. Kupující je povinen převzít předmět dodávky také v případě, kdy předmět dodávky nedodělky, které nebrání užívání předmětu dodávky. Nepřevezme-li kupující od prodávajícího předmět dodávky, který je bez vad či nedodělků, nebo nepřevezme-li kupující od prodávajícího předmět dodávky přesto, že mu jej prodávající umožní převzít s vadami či nedodělky nebránícími užívání, je kupující podnikatel, pro případ nesplnění své povinnosti převzít předmět dodávky bez vad a nedodělků nebránících užívání, povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč se splatností na výzvu prodávajícího. Kupující spotřebitel je povinen namísto smluvní pokuty nahradit prodávajícímu vzniklé náklady. 
 3. Předmět dodávky se považuje pro účely splatnosti kupní ceny za provedený (dodaný a převzatý kupujícím bez výhrad) i tehdy, odmítne-li kupující v rozporu se zákonem či se smlouvou předmět dodávky převzít, případně i tehdy, nepřevezme-li kupující předmět dodávky ani poté, co prodávající umožní kupujícímu nakládat s předmětem dodávky v místě plnění a toto kupujícímu včas oznámí.
 4. Připouští-li to povaha koupě, má kupující právo, aby byl předmět dodávky před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce.
 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zboží prodávajícího, které je předmětem dodávky, je natolik atypické a přizpůsobené potřebám kupujícího např. barvou nebo velikostí a ostatními technickými parametry, že prodávající jej v případě nedodání kupujícímu není s to prodat jinde, a to i v případě, že by se jednalo o zboží označené jakožto „typizované“ či „běžné“. Proto v případě, že nedojde k řádnému dodání, kupující bere na vědomí, že je přesto povinen uhradit 100% ceny zboží, neboť prodávající nemůže předcházet jakékoliv újmě jeho prodáním jiné osobě.
 6. Kupující se zavazuje odebrat předmět dodávky v řádném termínu, který je uveden ve smlouvě nebo objednávce. Nejpozději však do 14 dnů po obdržení informace, že je předmět dodávky připraven k vyzvednutí. Pokud se termín dodání předmětu dodávky změní na straně kupujícího, musí být písemně odsouhlasen oběma stranami. V případě, že předmět dodávky kupující neodebere ve sjednaném termínu, prodávající má nárok vyúčtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 15% z celkové částky předmětu dodávky a zároveň požadovat náklady spojené s dopravou, proclením a skladováním předmětu dodávky. 
 7. Mezi ujednané vlastnosti zboží, které je předmětem dodávky, patří jen ty vlastnosti a znaky, které jsou uvedeny v cenové nabídce, a to v případě, že se neliší od objednávky a smlouvy, a k uzavření smlouvy dojde až samotným dodáním výrobku, či vlastnosti a znaky, které jsou uvedeny v písemném potvrzení objednávky. 
 8. Jakost a rozměry zboží jsou stanoveny smlouvou. Pokud nebyly písemně sjednány jakožto relevantní jiné dokumenty, jsou relevantní ty, které jsou přiloženy k zboží, například instalační manuály a návod k použití. Nejsou-li tyto k dispozici, platí obchodní zvyklosti.
 9. Prohlášení ohledně vlastností a trvanlivosti výrobků, v nichž prodávající poskytuje kupujícímu dodatečná práva nehledě na jeho zákonné nároky v případě uplatnění práv z vadného plnění, představují záruku za jakost ve smyslu § 2113 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jen, pokud jsou prodávajícím za záruku za jakost výslovně označeny. 
 10. Jakost a hodnoty materiálu dodávaného prodávajícím se řídí výhradně k tomu určenými mezinárodními i vnitrostátními normami a právními předpisy. Pokud neexistují normy, platí obchodní zvyklosti.
 11. Pokud kupující předá zboží třetí osobě, je povinen zároveň předat také návody na obsluhu a údržbu.
 12. Kupující na sebe odesláním zboží přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 13. Zadržovací právo kupujícímu přináleží pouze k zajištění pohledávek vyplývajících ze stejného právního vztahu, jako toto zadržovací právo.

čl. V Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, b) se předmět dodávky hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, c) předmět dodávky odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d) je předmět dodávky v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a e) předmět dodávky vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že předmět dodávky byla vadný již při převzetí.
 2. Prodávající plní vadně, zejména a) poskytne-li předmět dodávky, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti, b) neupozorní-li na vady, které předmět dodávky má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují, c) ujistí-li kupujícího v rozporu se skutečností, že předmět dodávky nemá žádné vady, anebo že se předmět dodávky hodí k určitému užívání, nebo d) zcizí-li cizí předmět dodávky neoprávněně jako svůj.
 3. Předmět dodávky je vadný, nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a 2096 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Za vadu se považuje i plnění jiného předmětu dodávky. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání předmětu dodávky.
 4. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má předmět dodávky při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.
 5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. To neplatí a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo d) vyplývá-li to z povahy věci.
 6. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi předmětu dodávky vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení podle předchozí věty nahradit dokladem o zakoupení předmětu dodávky obsahujícím uvedené údaje.
 7. Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou kupující předal prodávajícímu. To neplatí, prokáže-li prodávající, že na nevhodnost předané věci kupujícího včas upozornil a kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit.
 8. Kupující předmět dodávky podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na předmětu dodávky a přesvědčí se o jeho vlastnostech. 
 9. Je-li vada předmětu dodávky nápadná a zřejmá již při uzavírání smlouvy nebo lze-li vadu zjistit z veřejného seznamu, jde k tíži kupujícího. To neplatí, pokud prodávající vadu lstivě zastřel nebo pokud kupujícího výslovně ujistil, že předmět dodávky takovou vadu nemá nebo že je vůbec bez vad. 
 10. Při předčasném plnění může prodávající odstranit vady do doby určené pro odevzdání předmětu dodávky. Výkonem svého práva nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje. Právo kupujícího na náhradu škody tím není dotčeno. Předchozí věta platí obdobně i pro vady dokladů.
 11. Předmět dodávky má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba, ledaže o takovém omezení kupující věděl nebo musel vědět. V takovém případě to kupující oznámí bez zbytečného odkladu prodávajícímu.
 12. Pokud kupující na sebe převedl právo k předmětu dodávky, o kterém ví, že nepatří prodávajícímu nebo že prodávající není oprávněn takové právo zřídit, nemá právo z této vady.
 13. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání předmětu dodávky.
 14. K účinkům podle čl. V odst. 13 VOP soud přihlédne jen k námitce prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání předmětu dodávky věděl nebo musel vědět.
 15.  Soud nepřizná kupujícímu právo z vadného plnění, neoznámil-li kupující vady předmětu dodávky bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání předmětu dodávky, a namítne-li prodávající, že právo bylo uplatněno opožděně.
 16. Jakmile kupující zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu prodávajícímu a předmět dodávky prodávajícímu předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení podle čl. V odst. 6 VOP uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
 17. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou kupující nemůže vadný předmět dodávky užívat.
 18. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo a) na odstranění vady dodáním nového předmětu dodávky bez vady nebo dodáním chybějícího předmětu dodávky, b) na odstranění vady opravou předmětu dodávky, c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo d) odstoupit od smlouvy.
 19. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupující, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Při dodání nového předmětu dodávky vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady předmět dodávky původně dodaný. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 20. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v čl. V odst. 1 VOP, může kupující požadovat i dodání nového předmětu dodávky bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti předmětu dodávky, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 21. Právo na dodání nového předmětu dodávky, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže předmět dodávky řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 22. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového předmětu dodávky bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu předmětu dodávky, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nový předmět dodávky bez vad, vyměnit jeho součást nebo předmět dodávky opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 23. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou předmětu dodávky nebo dodáním nového předmětu dodávky; volba nesmí kupující způsobit nepřiměřené náklady.
 24. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 25. Neodstraní-li prodávající vadu předmětu dodávky včas nebo vadu předmětu dodávky odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 26. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového předmětu dodávky, nemůže-li předmět dodávky vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí, a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady předmětu dodávky, b) použil-li kupující předmět dodávky ještě před objevením vady, c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení předmětu dodávky v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo d) prodal-li kupující předmět dodávky ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo pozměnil-li předmět dodávky při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a poskytne prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití předmětu dodávky prospěch. Neoznámil-li kupující vadu předmětu dodávky včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
 27. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Platí, že označí-li prodávající zboží slovy „zakázková výroba“, jedná se o zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 28. Kupující spotřebitel uzavřením smlouvy výslovně žádá prodávajícího, aby začal s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, pokud se strany nedohodnou v objednávce a jejím potvrzením jinak.

Záruka za jakost

 1. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že předmět dodávky bude po určitou dobu způsobilý k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti předmětu dodávky na obalu nebo v reklamě. Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Záruční doba běží od odevzdání předmětu dodávky kupujícímu. 
 2. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na předmětu dodávky na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.
 3. Práva z vad, včetně vad záručních se uplatňují u prodávajícího v jakékoli jeho provozovně v České republice nebo v jeho sídle, zpravidla písemně. Při reklamaci je kupující povinen předložit daňový doklad či jinak spolehlivě prokázat původ předmětu dodávky a popsat v čem vady shledává či jak se projevují.  
 4. Vadu krytou zárukou musí kupující vytknout prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost předmět dodávky prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby. 
 5. Po uplatnění reklamace vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující své právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Prodávající dále kupujícímu vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání a v případě zamítnutí reklamace odůvodnění zamítnutí. 
 6. Prodávající vyřídí reklamaci a odstraní vady předmětu dodávky nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a v téže lhůtě rovněž informuje kupujícího o způsobu vyřízení reklamace. Neodstraní-li prodávající odstranitelné vady předmětu dodávky v této lhůtě, má se za to, že vadu nelze odstranit. 
 7. Záruka se nevztahuje na vady, které vznikly v důsledku toho, že předmět dodávky byl vystaven nehodě, nedbalosti, nesprávnému zacházení v rozporu s návodem k obsluze, neautorizovaným opravám, nesprávné instalaci nebo živelným pohromám. V případech dle předchozí věty prodávající neodpovídá za vady předmětu dodávky. Prodávající nebude odpovědný ani za vady předmětu dodávky vzniklé na základě běžného užívání a opotřebení předmětu dodávky či jeho součástí.
 8. Prodávající není odpovědný za náhodné nebo následné škody vzniklé ve spojení s používáním předmětu dodávky, nebo jeho selháním.

čl. VI podmínky instalace vířivé vany a pokyny pro kupujícího

1.1. Příprava

 1. Prodávající upozorňuje, že předpokladem pro dodání zboží tam, kde prodávající zboží rovněž instaluje prodávajícímu, je připravenost prostor k montáži, tedy existence konečné podoby prostor, kde bude zboží umístěno, za což odpovídá kupující (dále také jen „připravenost prostor k montáži“).
 2. V případě, že kupující požádá prodávajícího, aby prostory pro montáž připravil, je povinen zajistit, aby ke dni, kdy má prodávající u kupujícího prostory připravit, byly prostory ve stavu podle pokynů prodávajícího.
 3. Prodávající nenese odpovědnost za následné změny v prostorech, které se uskuteční po dni, v němž prostory připravil k montáži. 
 4. Kupující je srozuměn s tím, že pro určení ceny zboží a termínu plnění je zcela zásadní poskytnout prodávajícímu skutečné parametry prostor k montáži.  V případě, že se při montáži nebo při kontrole připravenosti k montáži ukáže, že prostory neodpovídají svými parametry parametrům předaným prodávajícímu za účelem vypracování cenové nabídky a/nebo uzavření smlouvy, prodlužuje se termín dodání zboží o přiměřenou dobu potřebnou ke zhotovení zboží o změněných parametrech, přičemž kupující je povinen v případě, že prodávající již započal se zhotovováním zboží či tuto výrobu zadal dle vadných údajů, k úhradě náhrady újmy v ceně poměrné části již zhotoveného či zhotovovaného výrobku, včetně již vynaložených nákladů na tento výrobek, a dále v nákladech na administrativní služby, a v případě sporu i v nákladech na právní služby. Cenu za zboží dle skutečných rozměrů stavebních otvorů nabídne prodávající v rámci nové cenové nabídky či v rámci dodatku k již uzavřené smlouvě. V případě nerealizace koupě v důsledku nereflektování na novou cenovou nabídku zasláním objednávky či neuzavřením dodatku ze strany kupujícího podnikatele je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím podnikateli nad rámec nákladů výše rovněž smluvní pokutu ve výši 15% ceny původní ceny výrobku včetně DPH.

1.1. Volba stanoviště

Bezpečnost především! Místo pro Vaši vířivou vanu nehledejte pod volně zavěšenými dráty elektrického vedení a berte v úvahu také extrémní povětrnostní vlivy, jako jsou siný déšť nebo sněžení (záplavy, sesuvy bahna, laviny, zatížení sněhem); častý a silný vítr je pro koupající se nepříjemný a zvyšuje tepelné ztráty).

 • Soukromí – vytvořte si působivé zázemí, umožňující pocit soukromí, v bezpečné vzdálenost od vchodů a teras obytných domů, avšak zároveň jistě také při dešti a sněžení oceníte krátkou vzdálenost z Vašeho domova k vířivce, přičemž nebude problémem převlékání, studené a mokré ručníky nebo plavky. 
 • Výhled – pro posezení ve vířivce berte rovněž v úvahu nasměrování vířivky do vhodného směru z hlediska výhledu, avšak také přístupnost k technickému vybavení vířivky a nutný volný prostor pro potřeby zakrytí (Coverlifter). 
 • Nebezpečí znečištění – pamatujte na to, že podzimní listí, saze a prašné prostředí zvyšují pracnost vynakládanou na čištění vířivky. Rohože pro očištění nohou nebo malý vodní bazének, speciálně pro děti, umožní zbavit se zeminy a písku před vstupem do vířivé vany. 
 • Možnost usazení vířivky – berte prosím rovněž v úvahu instrukce pro usazení vany, uvedené v bodě 2.

1.2    Plocha pro postavení / podloží

 • Podloží musí být dobře zpevněné a vodorovné a musí mít rovnou dosedací plochu
 • Stávající balkónové a terasové spády jsou patrné pouze u linie vody uvnitř vany a pro provoz vířivky nepředstavují žádnou překážku; podkládání klíny je ZAKÁZÁNO – spádování je možno vyrovnat pouze celoplošně. 
 • Celková (styčná) plocha položení musí odpovídat nejméně základové ploše vířivé vany – vana NESMÍ na okrajích volně viset, tj. nespočívat na podloží!
 • Podklad musí unést celkovou hmotnost (vana, obsah vody a hmotnost uživatele). V případě teras a stropů je třeba prověřit jejich nosnost (plošná zatížitelnost podle velikosti vany ca. 350 – 450 kg/m2). Skutečnou hmotnost Vaší vířivé vany si prosím zjistěte z její příručky, v případě potřeby z naší domovské stránky (www.virivkysauny.cz).
 • Podloží tvořené omyvatelnými betonovými deskami, asfaltem, dlaždicemi, betonem, dřevem – skýtá možnost, že vanou bude v případě potřeby možnost pohybovat, tj. v prázdném stavu vanu posouvat po podlaze. Na střešních terasách nebo v interiérech (sklepy, zimní zahrady) se z důvodů redukce možných vibrací doporučuje použití tlumících podložek nebo rohoží. Vláknina rovněž chrání před poškozením fólii střešní terasy.
 • Drolivý štěrk jako podloží – vlastní vahou vířivky se vytvoří rovná, zpevněná a stabilní dosedací plocha
 • Speciální ABS-povlak dna vířivé vany zabraňuje pronikání mokra a nebezpečí poškození od hlodavců.

DŮLEŽITÉ: Poškození, která je možno přičíst nedostatečně pevnému nebo nezpevněnému podloží, vylučují možnost uplatnění požadavků na záruční plnění. Ztrácíte možnost uplatnění veškerých záručních nároků, jestliže vana nebude/nebyla řádně postavena a uvedena do provozu. Majitel vany nese plnou zodpovědnost za to, že při nutných servisních a opravárenských úkonech bude umožněn volný přístup k šachtě pro údržbu, případně k vířivce samotné.

1.3  Zapuštění / zabudování

 • Pokud by Vaše vířivka měla být zapuštěna nebo zabudována s použitím dřeva, obkládacích dlaždic nebo kameniva, je třeba pamatovat na přístupnost k šachtě pro údržbu. Poraďte se Vaším poradcem, naše zkušenosti jsou Vaše výhra.
 • Odvodnění/drenáže – dbejte na to, aby nemohlo dojít k „zaplavení“ Vaší vířivé vany, usazené ve zpevněné šachtě, vnikající vodou (spodní, dešťová či průsaková voda, blízkost postřikovačů atd.). Postarejte se proto v takovém případě o vhodný odtok a odvod vody.
 • Podloží tvořené omyvatelnými betonovými deskami, asfaltem, dlaždicemi, betonem, dřevem – skýtá možnost, že vanou bude v případě potřeby možnost pohybovat, tj. v prázdném stavu vanu posouvat po podlaze. Na střešních terasách nebo v interiérech (sklepy, zimní zahrady) se z důvodů redukce možných vibrací doporučuje použití tlumících podložek nebo rohoží. Vláknina rovněž chrání před poškozením fólii střešní terasy. –  Stávající balkónové a terasové spády jsou  patrné pouze u linie vody uvnitř vany a pro provoz vířivky nepředstavují žádnou překážku; podkládání klíny je ZAKÁZÁNO – uvedené spádování je možno vyrovnat pouze celoplošně
 • Podložení popruhy – Jestliže je vana zapuštěná, doporučuje se pod ni vložit (nosné) popruhy, aby, v případě potřeby, zde byla možnost vyzdvižení vany ze šachty. 

V případě potřeby servisních prací na nepřístupných stranách musí zde být dána možnost posunutí prázdného bazénu

DŮLEŽITÉ: Za umožnění přestavby, demontáže nebo uvolnění vířivky ze šachty, její posunutí nebo v případě potřeby vyzdvižení je plně zodpovědný majitel vany.

1.4 Proudové připojení 

 • Vířivé vany se připojují přímo a trvale – bez propojovacích konektorů – na proudové napájení v domě (skříň rozvaděče).
 • Proudový přípoj u vířivky se nachází přímo pod obslužným panelem vany, v oblasti techn. vybavení. 
 • Podlahový přívodní kabel musí být veden bočně kolem vířivky. Kabel je možno položit přiléhavě „neviditelně“ kolem všech 4 bočních dílů až k řídící jednotce.
 • Proudový přívod k vířivé vaně musí být proveden BEZ použití prodlužovacích kabelů a NEMĚL BY BÝT využíván pro jiné spotřebiče (osvětlení apod.). 
 • Při vícefázovém připojení musí jednotlivé přívody přicházet skutečně od různých fází, protože řízení vířivé vany prověřuje fázový posun a při zjištění nesprávného fázového přívodu by řízení nepracovalo bezvadně.

 

Požadavky:

Masážní čerpadla Proudový jistič Proudový chránič Přívodní kabel 

3m volný konec v místě instalace

1 C 16A/1/230V 16A/1/0.03A CYKY 3C x 2,5 mm2 
2 – 5 C 16A/3/400V 16A/3/0.03A CYKY 5C x 2,5 mm2
Exercise Spas C 16A/3/400V 

C 16A/1/230V*

16A/3/0.03A 16A/1/0.03A* CYKY 5C x 2,5 mm2

+ CYKY 3C x 2,5 mm2

Uvedený přívodní kabel je nutné vest společně s kabel pro ochranu spojením CY (zeleno-žlutý)

* Nutné jen u zvláštního provedení se 2 vyhřívacími prvky

 

 • Důležitá ověřování:  Neutrální vodič se musí nacházet na přípojnici pro neutrální vodič a musí vždy zůstat nejištěný (vyjma FI-spínač ); zpětné účinky domovní sítě a kolísání proudu je třeba, pokud je to možné, odstranit, protože příliš vysoký proud a kolísavé napětí mohou vyvolat nečekané poruchy nebo mohou dokonce mít za následek zničení řízení vany.
 • Požadován je vlastní FI-proudový chránič s reziduálním proudem 30 mA pro spuštění jmenovité chyby. 

 

DŮLEŽITÉ:  Vhodný proudový přívod do místa pro postavení vany musí být proveden včas, ještě před dodáním vířivky a postarat o něj se musí kupující. Technik prodávajícího zhotoví pouze provizorní vedení pro účely testování vířivky během jejího uvedení do provozu. Zřízení proudového napájení, jakož i jeho přezkoušení a vlastní připojení vířivky musí být provedeno autorizovaným elektrikářem- revize elektro. Při nedodržení tohoto požadavku dochází v případě technického defektu ke ztrátě možnosti uplatnit nárok na záruční plnění. 

1.5 Přívod a odvod vody

 • Vířivá vana nevyžaduje žádné pevné připojení přívodní ani odtokové vody. 
 • Plní se zpravidla s použitím zahradní hadice, která je běžně k sehnání.
 • DŮLEŽITÉ: Plnit přímo přes nasávací hrdlo cirkulačního filtru (aby se předcházelo tvorbě bublinek v systému). 
 • Podložení popruhy – u zapuštěné vířivky je výhodné vespod umístit popruhy, aby v případě potřeby bylo možné její vyzvednutí ze šachty.
 • V blízkosti vířivé vany by měla být zajištěna dostupnost vodního zdroje (nebezpečí zamrznutí v zimě).
 • Odtok vody se děje přes bočně umístěnou podlahovou výpusť, která se, při pohledu zvenčí, zpravidla nachází vlevo od obslužného panelu. Průtokové množství je možno regulovat přes vestavěný průtokový ventil. Šroubový uzávěr slouží pro utěsnění. Pomocí adaptéru a hadice je možno vodu z vany odvádět na vhodné místo.
 • Speciálně u velkých a zapuštěných bazénů se doporučuje, aby se rychlé vyprázdnění vany provádělo pomocí ponorného čerpadla.

Při provádění servisních prací na nepřístupných stranách musí být dána možnost, aby vanu v prázdném stavu bylo možno posunout. 

DŮLEŽITÉ: Za možnost přestavby, demontáže nebo obnažení vany, jakož i za její posunutí a vyzdvižení (popruhy) v případě potřeby se musí postarat majitel vířivky.

2. Ukládání

 • Vana je zabalena a umístěna na výšku nebo naležato na paletě.
 • Další přeprava se zpravidla děje „nastojato“, pomocí plochého a přestavitelného přepravního vozíku, poskytnutého naším technikem.
 • S pomocí tohoto vozíku lze snadno překonat zpevněné plochy
 • Zdolání větších překážek (jako schody, pažení, jakož i prudší klesání a stoupání) musí být vyjasněno předem (náš technik se s dostatečným předstihem před termínem expedice a uložení vany spojí se zákazníkem, aby tyto otázky byly co nejpřesněji vyjasněny).
 • DŮLEŽITÉ“ Zodpovědnost za to, že místo pro usazení vany bude/je vhodně připraveno (elektrický proud, podloží) a že toto je volně přístupné, spočívá na kupujícím. Posoudit je třeba zejména:
 • Šířku dveří a bran
 • Šířku cest a průchodů
 • Převislé konce přístřešků/střech, přemostění a nástavby Větve, střešní okapy
 • Ohyby 90° vyžadují nutný prostor pro Natáčení
 • V případě potřeby možnost (přechodného) odstranění částí plotů, keřů, hrazení
 • DŮLEŽITÉ: K organizačním záležitostem zákazníka náleží, aby v případě potřeby sehnal dodatečné pomocné síly (3 až 5 osob) pro vyložení a usazení vany u standardních vířivek do 300kg váhy bez vody, (5 – 7 osob) pro vyložení a usazení vany v případě váhy 300 – 500 Kg.. U Exercise Spa je výhradně doporučena manipulace jeřábem nebo jinou k tomu vhodnou technikou. Dodatečné pomocné prostředky, obzvláště nutnost jeřábu, a v důsledku toho navýšené náklady, musí být vyjasněny předem.  V zásadě je za umístění vany zodpovědný zákazník. Náš technik, se svými zkušenostmi, přitom rád pomůže. Technik se postará o první naplnění vany a její uvedení do provozu, přičemž Vás současně poučí v technických záležitostech a v záležitostech péče o vodu.

čl. VII Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na předmětu dodávky

 1. Vlastnictví předmětu dodávky přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny poté, co dojde k řádnému převzetí předmětu dodávky věci kupujícím, případně k protokolárnímu předání předmětu dodávky prodávajícím kupujícímu tam, kde dochází k montáži.
 2. Nebezpečí škody na předmětu dodávky přechází na kupujícího bez ohledu na přechod vlastnického práva dodáním předmětu dodávky kupujícímu. V případě, že je dodání spojeno rovněž s montáží, k přechodu nebezpečí škody na předmětu dodávky dochází dodáním do místa plnění, pokud k dokončení montáže předmětu dodávky nedojde pro překážku na straně kupujícího bezprostředně po jeho dodání do místa plnění.

čl. VIII Ostatní ujednání

 1. Pokud nebude dohodnuto jinak, zajišťuje dopravu předmětu dodávky na místo plnění prodávající. Kupující je povinen písemně v dostatečném předstihu, nejpozději do dvou dnů od uzavření smlouvy, uvést přesné místo dodávky dle požadavků uvedených v čl. VI VOP. Předání předmětu dodávky bude kupujícímu prodávajícím avizována telefonicky či e-mailem nejméně 10 dnů před jejím uskutečněním.
 2. Smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení pro případ prodlení s úhradou kupní ceny či zálohy na kupní cenu ze strany kupujícího, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tím není nijak dotčeno právo prodávajícího na náhradu újmy způsobenou v příčinné souvislosti s prodlením kupujícího. 
 3. Smluvní strany si dále sjednávají povinnost uhradit prodávajícímu vynaložené náklady za nerealizovanou montáž předmětu dodávky pro případ nesplnění podmínek instalace dle čl. VI VOP. Náklady jsou pak stanoveny z hodinové sazby 790 Kč za hodinu technického personálu a z ceny dopravy 16 Kč za km/osobní automobil, 20 Kč za km/nákladní automobil. 
 4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě, že je prodávající déle než 30 dnů v prodlení s dodáním předmětu dodávky od posledního dne uvedeného v čl. III kupní smlouvy. Toto právo kupujícího na odstoupení nelze uplatnit v případě, že je prodlení prodávajícího zaviněno porušením povinnosti na straně kupujícího a dále v případě, kdy termín dodání předmětu dodávky byl prodávajícím odsunut dle ust. čl. III odst. 2 kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v těchto případech: 

– kupující je v prodlení s úhradou kupní ceny či zálohy na úhradu kupní ceny delším než 30 dní;

– kupující je v prodlení se splněním své povinnosti převzít předmět dodávky dle čl. IV VOP déle než sedm dní;

– kupující opakovaně, nejdéle však do 60 dnů od posledního dne termínu plnění uvedeného v čl. III smlouvy nezajistí splnění požadavků a povinností pro dodávku a montáž předmětu dodávky ve sjednaném místě plnění v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě a v čl. VI VOP.

 1. Byla-li smlouva uzavřena mimo obchodní prostory prodávajícího, je kupující spotřebitel oprávněn od smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření bez udání důvodu.
 2. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy zákazníkem spotřebitelem:

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Spa & Wellness s.r.o. se sídlem Křemenáčova 174/4, 104 00 Praha 10 – Pitkovice

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží, č. objednávky .. .. .. ..

Datum objednání/datum obdržení: .. .. .. ../.. .. .. ..

Jméno a příjmení kupujícího – spotřebitele: .. .. .. ..

Adresa kupujícího – spotřebitele: .. .. .. ..

Podpis kupujícího – spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě): .. .. .. 

Datum: .. .. .. ..

 

 1. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy peněžní prostředky. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem tehdy, pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 2. Kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku hradí náklady spojené s vrácením zboží.
 3. Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu kupující spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 4. Porušení povinností kupujícím některým ze způsobů uvedených v čl. VIII odst. 3 VOP se považuje za zmaření předání předmětu dodávky kupujícímu, a zakládá právo prodávajícího požadovat kupní cenu sníženou o to, co prodávající nepředáním předmětu dodávky ušetřil.
 5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 6. Mimosoudní vyřizování stížností kupujících spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy office@betta-wellness.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícímu zašle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího spotřebitele uvedenou ve smlouvě.
 7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 8. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 9. Prodávající je oprávněn k poskytování kupujícím objednaného plnění na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.
 10. Události způsobené vyšší mocí či nezajištěním připravenosti kupujícího pro montáž, pro poskytnutí služeb opravňují prodávajícího posunout termín dodání předmětu dodávky o dobu trvání příslušného omezení a o přiměřenou dobu k obnovení provozu. Do přiměřené doby může být zahrnuto rovněž vytížení kapacit prodávajícího na jiných zakázkách. Za události způsobené vyšší mocí se považují všechny skutečnosti, které dodání předmětu dodávky podstatně zkomplikují či znemožní (jako např. požár, pandemie, vládní omezení, destrukce zařízení nebo válka, nedostatek energie a surovin), jakož i překážky na komunikacích či v dopravě, a to nezávisle na tom, vyskytnou-li se tyto okolnosti na straně prodávajícího či dodavatele prodávajícího.

čl. IX Závěrečná ustanovení

 1. Kupující podnikatel se odesláním objednávky vzdává jakýchkoliv práv na náhradu újmy vůči prodávajícímu, kromě újmy způsobené úmyslně či z hrubé nedbalosti.
 2. Odesláním objednávky kupující výslovně prohlašuje, že disponuje veškerými informacemi, které ke koupi a užití zboží potřebuje. Rovněž prohlašuje, že v případě, že měl ke zboží dotazy, tyto byly zodpovězeny k jeho spokojenosti a je mu známo, jaké zboží si kupuje. Převzetím zboží (jakoukoliv oprávněnou osobou) zákazník prohlašuje, že zboží bylo dodáno úplné, včetně všech nezbytných písemných nebo ústních informací a zejména, že byl seznámen se způsobem provozování a údržby zboží, svými právy z vadného plnění, závaznými pokyny k užívání výrobku a ostatními informacemi nezbytnými pro řádné užívání výrobku jako je mj. návod k použití zboží. Zejména byl seznámen s životností výrobku a jeho částí, stejně tak jako se zásadami správného zacházení, užívání a údržby. Zároveň kupující bere na vědomí, že vady, jejichž vznik je spojen s nesprávným užíváním výrobku, nesprávnou údržbou, používáním s nevyhovujícím příslušenstvím a dalším porušováním návodu k použití reklamovaného výrobku, mohou být vyloučeny z práv kupujícího na vadné plnění, respektive ze zákonné odpovědnosti prodávajícího za vady výrobku. Obal výrobku, doklad o zaplacení, návod k použití zboží, záruční list v případě, že byla poskytnuta záruka, a veškeré ostatní písemné nebo materiální příslušenství předané zákazníkovi při koupi výrobku tvoří nedílnou součást výrobku. Toto ustanovení se nevztahuje na části nebo příslušenství výrobku, které jsou v souvislosti s užíváním výrobku spotřebovány.
 3. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že na základě každé jednotlivé smlouvy ukládá prodávající za účelem automatického zpracování dat (vypisování účtů, vedení účetnictví) i osobní údaje týkající se jeho osoby. Jiná data než data obsažená ve smlouvách se neukládají. Tato data budou použita pouze v rámci obchodního styku s kupujícím, jehož se data týkají.
 4. Prodávající nepředává údaje kupujícího třetím osobám, vyjma případů nutných k realizaci smlouvy na základě těchto VOP, tedy například subdodavatelům.
 5. Kupující bere na vědomí, že prodávající se v rámci své činnosti na základě smlouvy může dostat k osobním údajům uloženým u prodávajícího. Prodávající se zavazuje žádným způsobem s těmito osobními údaji nenakládat v rozporu s pokyny kupujícího jakožto správce, eventuálně zpracovatele.
 6. Tato smlouva se řídí právem České republiky s vyloučením norem kolizních. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány výhradně u místně příslušného soudu v České republice.
 7. V případě, že zboží je zasíláno do zahraničí, je místem plnění ze strany prodávajícího sídlo prodávajícího.
 8. Ukáže-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, zavazují se strany takové ustanovení nahradit ustanovením jiným, jenž by co nejlépe odpovídalo účelu a smyslu neúčinného či neplatného ustanovení. 
 9. Tyto VOP jsou přístupné v sídle prodávajícího. Prodávající umožní kupujícímu nahlédnout do originálu VOP a pořídit si na jeho vlastní náklad jejich opis.  
 10. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.1.2021.

 

V Praze dne 1.1.2021

Spa & Wellness s.r.o.,
zastoupena jednatelem Markem Hlisnikovským